Regulamin Sklepu Internetowego Fiber Center

Sklep internetowy Fiber Center prowadzony jest przez:
Damian Cygnarowicz Fiber Center z siedzibą w Krakowie, adres:
31-636 Kraków, os. Oświecenia 26/15, NIP: 6783000432, REGON: 122650580

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedający – Damian Cygnarowicz Fiber Center  z siedzibą w Krakowie, adres:

30-636 Kraków, os. Oświecenia 26/15, NIP: 6783000432, REGON: 122650580

Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez złożenie zamówienia. W przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – będąca Klientem osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a także osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego , która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towary – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Strony – Sprzedający i Klient.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.fibercenter.pl, poprzez który Klient dokonuje zakupu Towarów.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami Umów Sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, oraz jego zaakceptowanie poprzez kliknięcie opcji „akceptuję regulamin”.

3. Wszystkie informacje zawartej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.

 

§ 3.Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:

– adres e-mail,

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

-adres (ulicę, miasto oraz kod pocztowy a w przypadku złożenia zamówienia przez przedsiębiorcę również:

– siedzibę firmy,

-Numer Identyfikacji Podatkowej,

– nazwę firmy.

2. Rejestracja jest bezpłatna i trwa około 1 minuty przy zachowaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowej procedury rejestracji.

 

§ 4. Zamówienie

1. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym dokonywane są po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.

2. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzu Zamówienia przez Klienta.

4. System sprzedaży internetowej pozwala na złożenie zamówienia z terenu całej Polski.

5. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przed złożeniem Zamówienia należy się zalogować.

6. Logowanie dostępne jest dla osób zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Rejestracja jest bezpłatna, należy postępować zgodnie z § 3.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do Sprzedającego w rozumieniu art. 66 k.c.

8. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia otrzymuje ono status “przyjęto”. Zamówienie takie trafia do Sklepu Internetowego oraz do historii zamówień Klienta. W historii zamówień gromadzone są informacje o wszystkich Zamówieniach dokonanych przez Klienta, istnieje także możliwość śledzenia aktualnego stanu realizacji Zamówienia (numer przesyłki, data i godzina wysłania, nazwa firmy kurierskiej, miejsce znajdowania się przesyłki).

9. Po odebraniu Zamówienia przez Sklep Internetowy, sprawdzana jest dostępność Towaru. Następnie pracownik Sklepu Internetowego informuje Klienta telefonicznie/ mailowo o dostępności Towaru, potwierdza złożenie Zamówienia i ustala szczegóły oraz sposób jego realizacji.

10. Większość Towarów oferowana w Sklepie Internetowym dostępna jest “od zaraz” z magazynu Sklepu Internetowego w Krakowie. Jednak czasami, zwłaszcza w przypadku Zamówień nietypowego Towaru istnieje konieczność jego sprowadzenia. Wówczas termin realizacji może przedłużyć się o kilka dni, w takim wypadku Klient zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia się terminu Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji adres e-mail.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

13. Termin realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze i zależy od dostępności Towaru oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

 

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Cena wiąże Sprzedającego od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

4. Cena Towaru podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązuje do wyczerpania zapasów.

 

§ 6 Płatności

1. Sprzedający na każdy sprzedany Towar wystawia paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:
a) za pobraniem
b) przelewem/ przedpłatą na konto Sprzedającego
c) w przypadku Klienta mającego status Stałego Odbiorcy przelewem po odbiorze Towaru

3. Płatności w drodze przelewu powinny być dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Fiber Center

PKO BP

Nr:  26 1020 2906 0000 1302 0157 6891

 4. Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT, lub paragon za zakupiony Towar.

 

§ 7. Wysyłka

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu Zamówienia.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Klient składający Zamówienie w systemie Sprzedającego ma możliwość wyboru firmy kurierskiej. Na terenie administracyjnym Krakowa Towar dostarczany jest bezpłatnie (przy zamówieniu brutto powyżej 300zł). Jednak w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 300 zł brutto, Klient jest obciążany kosztami wysyłki.

4. Koszt wysyłki wyświetla się na pulpicie w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5. Towar jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

6. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 43Kodeksu Cywilnego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

7. Wszystkie produkty dostępne w ofercie Fiber Center są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 8. Gwarancja

1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją Producenta Towaru. Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzęt posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom reklamacyjnym opisanym w niniejszym regulaminie i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na wydruku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. Realizacja gwarancji producenta Towaru odbywa się w autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie całego kraju. Informacja o autoryzowanych punktach serwisowych znajduje się na wydruku gwarancji oraz na stronie internetowej producenta Towaru.

 

§ 9. Reklamacje

1. Towar reklamowany musi być zakupiony u Sprzedającego, a zgłaszający powinien podać nr faktury lub paragonu który potwierdza zakupienie u Sprzedającego reklamowanego Towaru.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien podać następujące informacje:

a) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;

b) swoje dane kontaktowe;

c) przedstawienie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży;

2. Reklamowany Towar powinien być oznaczony jako zgłoszenie reklamacyjne, aby Sprzedający mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg.

3. Po wysłaniu zgłoszenia pracownik Sprzedającego skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia reklamacji, oraz uzgodnienia formy transportu.

4. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamację. W stosunkach z Przedsiębiorcą w przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar jest przekazywany klientowi osobiście w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
Sprzedającego w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady Towaru, która wystąpiła bez winy Klienta)

6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

 

§ 10. Odstąpienie od umowy

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w myśl ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 maja 2014 r.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Przedsiębiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

3. Przedsiębiorca zwraca koszty zwróconego towaru przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub nadesłania przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Przedsiębiorca nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, jeżeli ten wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, od którego odstąpił.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które są wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał  lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fiber Center Damian Cygnarowicz
os. Oświecenia 26/ 15
31-636 Kraków
NIP: 6783000432

Ja ………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru…………………………………….

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………..
Podpis……………………………………….(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data………………………………………….

 

§ 11. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną w procesie rejestracji podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa polityka prywatności.

5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

6. Sprzedający udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane powyżej jedynie za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

 

§ 12.Postanowienia końcowe

1. Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Klient decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny z naszej strony www.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku sporów wynikłych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sądem właściwym do ich rozpatrywania jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Lista oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.